https://youtu.be/wdkgyQ0dJ1E ZOOMINAR 1 : 4 MEI 2020

https://youtu.be/c-8UpooJtWs ZOOMINAR 2: 5 MEI 2020

https://youtu.be/MD9I5tIq-98 ZOOMINAR 3: 6 MEI 2020

https://youtu.be/h_kSIXBcfyo ZOOMINAR 4: 7 MEI 2020